Доставка чрез финансов лизинг на нови автомобили

Пореден номер на процедурата:  119

Предмет на поръчката: Доставка чрез финансов лизинг на нови автомобили

Вид на процедурата: Публично състезание

Срок за подаване на офертите: 30.11.2018 г.

Отваряне и оповестявене на ценови оферти

Описание Файл Дата
 Договор за доставка - 1 изтегли 15.02.2019г. 16:43 ч.
 Договор за доставка - 2 изтегли 15.02.2019г. 16:47 ч.
Обявление изтегли 09.11.2018г. 15:45 ч.
Решение изтегли 09.11.2018г. 15:45 ч.
Документация за участие изтегли 09.11.2018г. 15:45 ч.
Техническа спецификация по обособена позиция №1 изтегли 09.11.2018г. 15:45 ч.
Техническа спецификация по обособена позиция №2 изтегли 09.11.2018г. 15:45 ч.
Методика за определяне на комплексна оценка изтегли 09.11.2018г. 15:45 ч.
Приложения за попълване изтегли 09.11.2018г. 15:45 ч.
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) изтегли 09.11.2018г. 15:45 ч.
Решение за класиране на участници изтегли 19.12.2018г. 14:45 ч.
Проткол №1 изтегли 19.12.2018г. 14:45 ч.
Проткол №2 изтегли 19.12.2018г. 14:45 ч.
Проткол №3 изтегли 19.12.2018г. 14:45 ч.

Печат   Е-мейл