Доставка на водомери

Пореден номер на процедурата:  127

Предмет на поръчката: Доставка на водомери;

Вид на процедурата: Публично състезание;

Краен срок за подаване: 25/03/2019 г 16:30 ч.

Описание Файл Дата
 Решение изтегли 28.02.2019г. 13:50 ч.
 Обява изтегли 28.02.2019г. 13:51 ч.
 Документация изтегли 28.02.2019г. 13:53 ч. 
 Декларации за попълване изтегли 28.02.2019г. 13:53 ч. 
 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) изтегли 28.02.2019г. 13:55 ч. 
Информация при производство по обжалване
изтегли 18.04.2019г. 14:47 ч.
Протокол 1-ви етап изтегли 18.04.2016г. 14:50 ч.
Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка изтегли 18.04.2016г. 14:52 ч.

Печат   Е-мейл