Изграждане, внедряване и поддръжка на система за измерване и комплексен мониторинг

Пореден номер на процедурата:  129

Предмет на поръчката: Изграждане, внедряване и поддръжка на система за измерване и комплексен мониторинг на потреблението на вода на сградни водопроводни отклонения на големи консуматори.

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка на прогнозна стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП;

Краен срок за подаване: 18.07.2019г. 16:30 часа

Описание Файл Дата
 Решение за откриване на процедура  изтегли 08.07.2019г. 15:41 ч.
 Документация изтегли 08.07.2019г. 15:45 ч.
 Обява изтегли 
08.07.2019г. 15:47ч. 
Образци за попълване изтегли  08.07.2019г. 15:49ч. 
 Договор изтегли
08.07.2019г. 15:51ч. 
Решение за удължаване срока за подаване на оферти изтегли 19.07.2019г. 13:39ч. 
Протокол изтегли 05.08.2019г. 15:05ч. 
Договор за възлагане на обществена поръчка изтегли 15.08.2019г. 15:56ч.

Печат   Е-мейл